AT Rent OÜ sõiduki üürilepingu tüüptingimused

I. Üldsätted.

1. Sõiduki üürilepingu kohaselt kohustub Üürileandja andma Üürnikule lepingus toodud tingimustel kasutamiseks sõiduki (Lepingu eseme). Üürnik on kohustatud maksma Üürileandjale sõiduki kasutamise eest tasu (Üüri) kogu lepinguperioodi eest. Sõiduki, samuti muu koos sõidukiga Üürniku valdusesse antud eseme või dokumendi (Päraldis) ennetähtaegsel tagastamisel ei ole Üürnikul õigust nõuda ettemakstud Üüri tagastamist. Üüritud sõidukil on kilometraazilimiit ühes päevas 300 km, kuid mitte rohkem kui 3000 km ühes kuus. Iga üleläinud kilomeetri eest tuleb tasuda sõiduki tagastamisel 0,10 eur. Üüritud sõidukit tohib kasutada ainult lepingus märgitud riikides. Antud keelu rikkumise korral on üürileandjal õigus nõuda leppetrahvi summas 200 eur. Üüritud sõidukis on keelatud suitsetada. Antud keelu rikkumise korral on üürileandjal õigus nõuda leppetrahvi 200 eur

2.Leping kehtib alates selle allkirjastamisest kuni sõiduki tagastamiseni lepingus märgitud ajal ja tagastamiskohas. Sõiduki iga kasutuspäeva pikkuseks arvestatakse 24 tundi.

3. Sõidukit saab üürida vähemalt 20-aastane isik, kellel on vähemalt üheaastane juhistaaž. Samad tingimused kehtivad ka Lepingus näidatud Teise juhi suhtes. Lepingu sõlmimisel tuleb Üürileandjale esitada juhiload (ei aktsepteerita ajutisi juhilube) ning pass või ID kaart.

4. Lepingu sõlmimisel tasub Üürnik tagatisraha 100 € (EUR). Üürileandja pretensioonide puudumisel tagastatakse tagatisraha Üürnikule sõiduki tagastamisel või tasaarveldatakse viimase üürimaksega.

5. Vähemalt kolmepäevase rendiperioodi puhul toob At Rent OÜ tööpäevadel vahemikus kell 09:30 – 16:00 rendiauto kliendi soovil Tallinna kesklinna piires tasuta kohale.

6. Sõiduk antakse üle ja tagastatakse puhtana kui ei ole kokku lepitud teisiti. Nõude mittetäitmisel Üürniku poolt peetakse tagatisrahast autopesu kulude katteks kinni 20  EUR ning salongi lihtpuhastuse vajadusel täiendavalt 25  EUR.

7. Sõiduk antakse üle ja tagastatakse täispaagiga kui ei ole kokku lepitud teisiti. Sõiduki tagastamisel mittetäielikult täidetud paagiga või tangituna mitteettenähtud kütusega peetakse tagatisrahast kinni puuduva kütuse maksumus ja lisaks leppetrahv summas 15 EUR. Kütus ei sisaldu üürihinnas.

8. Üür sisaldab sõiduki liiklus ja kaskokindlustust kui lepingusse ei ole märgitud teisiti   (eritingimused).
9. Kui lepingutähtaeg ei ületa ühte kuud, tasub Üürnik kogu üüri enne sõiduki talle üleandmist. Broneeringu kinnituseks maksab Üürnik ette 50% üürihinnast.  Kui lepingu tähtaeg ületab ühte kuud, maksab Üürnik järgmise kuu üüri ette hiljemalt eelmise kuu viimasel tööpäeval.

10. Kui üürnik soovib tagastada sõiduki enne Lepingus märgitud aega, kohaldab Üürileandja hinnakirja seda osa, mis sätestab üüri tegelikult kasutatud päevadele vastavaks perioodiks.

11. Sõiduki tagastamisel tehakse Lepingule (punkt 11) märge pretensioonide olemasolu või puudumise kohta, mille mõlemad Lepingu pooled allkirjastavad (üleandmise-vastuvõtuakt).
II. Üürniku õigused ja kohustused.
12. Üürnikul on õigus kasutada sõidukit üksnes sihtotstarbeliselt. Sõidukit tuleb juhtida vastavalt valmistajatehase juhendile.

13. Sõidukit võib kasutada ainult teedel, mis on “teeks” Teeseaduse tähenduses. Sõidukit ei või kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks, pukseerimiseks, võidusõiduks, treeninguks ega muul erilisel eesmärgil.

14. Sõiduki kasutamisest saadav tulu (vili), samuti seoses sõiduki valdamise või kasutamisega Üürnikule kolmandate isikute poolt tekitatud kahju hüvitis kuulub Üürnikule.
15. Üürnik on kohustatud sõiduki enne oma valdusesse võtmist üle vaatama ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus. Allkiri lepingul ( punkt 10) kinnitab pretensioonide puudumist.

16. Üürnik peab tegema kõik temast oleneva, et vältida sõiduki kasutamisel ja valdamisel kahju tekkimist Üürileandjale või kolmandatele isikutele.

17. Üürnik peab sõiduki tankima ettenähtud ja kvaliteetse kütusega. Üürnik on kohustatud hooldama sõidukit heaperemehelikult ja kõrvaldama omal kulul tavapärase korrashoiu ja remondiga kaasnevad puudused (VÕS § 345 lg 1).
18. Üürnik ei või sõiduki juhtimist üle anda kolmandale isikule, välja arvatud Lepingus märgitud teisele juhile ja tingimusel, et Üürnik on ise kaasas.
19. Üürnik (teine juht) on kohustatud enne igat sõitu veenduma sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima sõiduki tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel tuleb sõit kuni vea kõrvaldamiseni katkestada.
20. Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on Üürnik kohustatud viivitamatult teavitama juhtunust Üürileandjat. Kui antud olukorras on sõiduki juhil seadusest tulenev kohustus teavitada juhtunust politseid ja/või päästeametit, on Üürnik kohustatud seda tegema.
21. Kui sõiduki valdamisel või kasutamisel tekib kahju Üürileandjale või kolmandatele isikutele (s.h. Päraldiseks olevate esemete riknemisel või kadumisel) on Üürnik kohustatud esitama Üürileandjale hiljemalt 24 tunni jooksul kirjaliku seletuse. Kui seletuse andmiseks puudub muu võimalus, võib selle erandkorras esitada Üürileandja lepingus toodud e-posti aadressile.

III. Üürniku vastutus.

22. Sõiduki varguse, samuti sõidukile Üürniku või kolmandate isikute poolt süüliselt põhjustatud kahju eest vastutab Üürnik täies ulatuses. Üürnik vastutab täielikult kõikide kadunud esemete ja koos sõidukiga talle üle antud esemete (Päraldis), samuti sõiduki detailide ja lisavarustuse säilivuse eest. Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahju kannab Üürnik ulatuses, mida ei kanna kindlustus (s.h. omavastutus 320 eur kui sõiduk on kindlustatud kaskokindlustusega).
23. Kui üürnik annab sõiduki üle kolmanda isiku juhtimisele, vastutab ta täielikult Üürileandjale, samuti muudele isikutele põhjustatud kahju eest. Kui Üürnik või Teine juht on põhjustanud kahju joobeseisundis, loetakse kahju Üürniku poolt tahtlikult põhjustatuks.
24. Kui Üürnik ei tagasta lepingu lõppemisel sõidukit, nõuab Üürileandja kogu viivitatud aja eest kahjuhüvitisena üüri, mis on arvutatud ühepäevase kasutusaja tariifi järgi.  Sõiduki hülgamisel tasub Üürnik Üürileandjale sõiduki soetusmaksumuse.
25. Kui Üürnik ei tagasta Üürileandjale sõiduki võtmeid, signalisatsioonpulti, immobilaiserit ja aktivaatorit, sõiduki registreerimistunnistust või kindlustuspoliise, maksab ta Üürileandjale leppetrahvi 320 EUR iga kaotatud või puuduva eseme või dokumendi kohta.
26. Kui tagastatud sõiduk vajab Üürnikupoolsete lepingutingimuste rikkumise tõttu remonti, maksab Üürnik lisaks remondikulule iga remondipäeva eest ka lepingus märgitud üüripäeva hinna. Rikked, mis on põhjustatud ilmselt ebakvaliteetse kütuse kasutamisest, loetakse Üürniku poolt tahtlikult põhjustatuks.

27. Üürnik tasub kõik Üürileandjale määratud trahvid ja nõuded, mis on põhjustatud seoses auto mittekohase kasutamisega.Kui Üürileandjat on Üürniku tegevuse tõttu trahvitud parkimiskorra või muu sõiduki valdamisega seotud rikkumise eest, on Üürileandjal kümne aasta jooksul nõude tekkimise kuupäevast õigus nõuda Üürnikult kahju hüvitamist trahvisumma või nõude kahekordses ulatuses. Käesoleva Lepingu sõlmimisega annab Üürnik Üürileandjale nõusoleku oma isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, et Üürileandjale tekitatud kahju likvideerida või välistada kahju tekkimine tulevikus.

 IV. Üürileandja kohustused ja õigused.

 

28. Üürileandja kohustub täitma lepingut heas usus, andma sõiduki Üürnikule üle lepingus märgitud ajal ja kohas ning võtma sõiduki lepingu lõppemisel tagasi.

29. Üürileandja kohustub teostama sõiduki regulaarset tehnilist hooldust. Üürileandjal on õigus igal ajal kontrollida sõiduki seisundit ja korrashoiu tagamist. Üürileandja määrab sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse sõltumata sõiduki asukohast.

30. Üürileandja ei hüvita Üürnikule kahju, mille põhjustas sõiduki rike või Üürileandjast sõltumatu muu asjaolu (avarii, liiklusõnnetus, reisi ärajäämine, töö- või muude kohustuste täitmata jäämine, nõuded, mis seonduvad Üürniku või Teise juhi ja kolmandate isiku vaheliste suhtega, jne.). Üürileandja ei vastuta sõiduki tehnilise seisukorra eest väljaspool Eestit. Kui sõidukil tekib tehniline rike mida ei ole võimalik kohapeal parandada on üürnik kohustatud sõiduki toimetama Eestisse oma vahenditega.

31. Kui sõiduki rikkes puudub Üürniku süü, võib ta nõuda Üürileandjalt 10-protsendilist hinnaalandust kogu lepingu aja eest või tagastada sõiduki ja nõuda selle asendamist teisega.

32. Üürileandjal on õigus leping erakorraliselt üles öelda, kui võlgnetav üür ületab ühe kuu eest maksmisele kuuluva summa, samuti juhul, kui Üürniku või Teise juhi tegevusest võib mõistlikult arvata, et sõidukit kasutatakse ebaseaduslikul eesmärgil või kasutusnõudeid ilmselt eirates.

33. Juhul kui Üürileandja ütleb lepingu punktis 32 nimetatud põhjustel üles, on Üürnik kohustatud tagastama sõiduki hiljemalt 5 tunni möödudes, arvates Üürileandja-poolsest telefoni teel edastatud teatest. Selle nõude rikkumisel kohustub Üürnik maksma leppetrahvi 200 EUR.

V. Lõppsätted.

34. Lepingust tulenevad vaidlused, milles pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vastavalt Eesti seadusele Harju Maakohtus.

35. Leping on sõlmitud kahes eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari.

36. Üürnik kinnitab, et on saanud sõiduki üürilepingu Tüüptingimused kätte, on need läbi lugenud, tingimuste sisust ja mõttest aru saanud ning nõustub Lepingu kõigi tingimustega.

LAE ALLA: OÜ At Rent sõiduki üürilepingu tüüptingimused